Tin tức
VR

Thử nghiệm ngắn mạch: ngắn mạch giả tạo phía thấp áp và cao dòng của máy biến áp, và thông qua điện áp thử nghiệm có tần số danh định từ vòi danh định của cuộn dây ở phía cao áp để dòng điện trong cuộn dây đạt đến giá trị danh định, sau đó đo công suất đầu vào và điện áp đặt vào (tức là tổn thất ngắn mạch và điện áp ngắn mạch) và giá trị dòng điện. Thông thường, công suất của nguồn điện thử nghiệm phải bằng 30% công suất của sản phẩm được thử nghiệm.


 

Trở kháng thứ tự không: Trở kháng do máy biến áp nhận ra đối với mỗi điện áp và dòng điện thứ tự pha (dương, âm, không) được gọi là trở kháng thứ tự, và chúng lần lượt là trở kháng thứ tự thuận, thứ tự âm và thứ tự không. Trở kháng thứ tự thuận thực sự là trở kháng được hiển thị trong quá trình hoạt động bình thường. Khi hệ thống hoạt động không đối xứng, dòng điện thứ tự bằng không sẽ được tạo ra. Tổng trở thứ tự thuận của máy biến áp bằng trở kháng thứ tự âm và bằng trở kháng ngắn mạch của máy biến áp. Đối với trở kháng thứ tự không, bởi vì tại bất kỳ thời điểm nào, cường độ và hướng của dòng điện thứ tự không của cả ba pha là như nhau, nghĩa là tổng của chúng không bằng 0, vì vậy trở kháng thứ tự không có liên quan bản chất với dương- trở kháng thứ tự và trở kháng thứ tự âm. Điểm khác biệt là kích thước của nó không chỉ liên quan đến phương thức đấu nối của dây quấn mà còn liên quan đến cấu tạo của lõi sắt. Do đó, trở kháng thứ tự không phải được xác định bằng phép đo thực tế.

 

 

Phương pháp thử nghiệm

 

 

⑴ Thử nghiệm không tải một pha

Các hạng mục thí nghiệm không tải một pha thường được sử dụng để kiểm tra tỷ lệ phần trăm tổn thất không tải và không tải của máy biến áp một pha. Nó cũng có thể được sử dụng để thử nghiệm từng pha của máy biến áp ba pha (chủ yếu được sử dụng để phát hiện xem máy biến áp được thử nghiệm có lỗi một pha hay không). Phương pháp thử nghiệm này cũng được yêu cầu khi không có nguồn điện ba pha tại chỗ.

Thử nghiệm không tải một pha với điện áp pha A và dòng điện pha A của thiết bị. Như trong hình, sử dụng nguồn điện một pha làm nguồn cung cấp điện thử nghiệm, dây mang điện được nối với cực dương của đầu nối dòng điện pha A của máy thử, dây dày màu vàng được kết nối với cực âm của đầu cuối dòng điện pha A, và dây mỏng được nối với đầu nối điện áp pha A Ua, Dây dày của kìm màu đỏ được nối trực tiếp với đường 0 của nguồn điện thử nghiệm, dây mỏng được nối với B- đầu cực điện áp pha Ub, và hai kìm lần lượt được kẹp vào hai đầu phía hạ áp. Phía cao áp bị hở.

 

 

Phương pháp này cũng thích hợp để đo tổn thất không tải của máy biến áp ba pha với nguồn một pha. Khi phát hiện thấy tổn thất vượt quá tiêu chuẩn sau khi thử nghiệm không tải ba pha thì cần đo riêng tổn thất ba pha. Thông qua việc phân tích và so sánh tổn thất không tải của từng pha có thể quan sát được sự phân bố tổn thất không tải trong từng pha để kiểm tra dây quấn hoặc mạch từ của từng pha. có hoặc không có khuyết tật cục bộ. Lần lượt ngắn mạch cuộn dây một pha của máy biến áp, đặt điện áp vào hai pha của cuộn dây còn lại và đo tổn hao không tải và dòng điện không tải. Sơ đồ nối dây được thể hiện trong hình, theo phương pháp nối dây quấn của máy biến áp được thử nghiệm, phương pháp điều áp có thể được chia thành ba trường hợp như trong hình dưới đây.

một. Cuộn dây điều áp được kết nối

 

 

 

 

Trong quá trình đo, điều áp lần lượt các pha ab, bc và ca, và làm ngắn mạch các cuộn dây không điều áp. Tổn thất đo được được tính theo công thức sau:

Lưu ý: Trong công thức, In là dòng điện danh định của cuộn dây thử nghiệm

 

 

 

b. Cuộn dây điều áp được nối với Y và có điểm trung tính dẫn ra:

 

Khi đo, cuộn dây không điều áp bị ngắn mạch; Điện áp đặt vào gấp đôi điện áp pha, kết quả tổn thất được tính theo công thức 1 và kết quả dòng không tải theo công thức 2 (0,289 trong công thức được đổi thành 0,333).

 

 

c. Cuộn dây điều áp được nối với Y và không có điểm trung tính nào được rút ra:

Khi cuộn dây không điều áp không thể ngắn mạch do không rút ra điểm trung tính thì pha tương ứng của cuộn thứ cấp phải được ngắn mạch trong quá trình đo; điện áp đặt vào phải gấp đôi điện áp pha.


⑵ Kiểm tra không tải ba pha

Đấu dây như hình

 

 

Sử dụng bộ điều chỉnh điện áp ba pha làm nguồn điện thử nghiệm, nối đầu ra của bộ điều chỉnh điện áp với đầu dương của cực dòng điện của thiết bị thử nghiệm công suất; các dây dày của ba kẹp thử nghiệm được nối tương ứng với đầu âm của đầu nối dòng điện của thiết bị thử nghiệm theo màu sắc; Các dây mỏng của ba kìm thử nghiệm được nối tương ứng với các đầu nối điện áp của máy thử theo màu sắc của chúng. Sau đó kẹp ba kẹp thử nghiệm vào đầu nối phía điện áp thấp của máy biến áp cần thử nghiệm. Kẹp màu vàng được nối với cột pha A, kẹp màu xanh lá cây được nối với cột pha B và kẹp màu đỏ được nối với cột pha C. Phía cao áp bị hở.


(3) Thử nghiệm ngắn mạch một pha

Các hạng mục thử nghiệm ngắn mạch một pha thường được sử dụng để thử nghiệm tổn thất ngắn mạch và điện áp trở kháng của máy biến áp một pha. Ngoài ra, khi kiểm tra máy biến áp 3 pha, khi không có nguồn điện 3 pha hoặc công suất nguồn điện nhỏ và khi kiểm tra từng pha phải xác định pha bị lỗi trong quá trình sản xuất hoặc vận hành. , phương pháp thử nghiệm ngắn mạch một pha cũng được yêu cầu; đấu dây theo phương pháp hiển thị trong hình:

 

Sử dụng nguồn điện một pha làm nguồn điện thử nghiệm, dây mang điện được kết nối với cực dương của đầu cuối dòng điện pha A của máy thử nghiệm, dây dày màu vàng được kết nối với đầu cực âm của đầu cuối dòng điện pha A. , dây mỏng được nối với đầu A pha Ua, và dây dày màu đỏ được nối với đầu A pha Ua. Nối trực tiếp vào vạch 0 của nguồn điện thử nghiệm, nối dây mảnh vào cực B pha điện áp Ub, kẹp hai kìm vào hai đầu cực phía hạ áp. Phía cao áp bị ngắn mạch bằng dây ngắn mạch đặc biệt. Lưu ý rằng ngắn mạch phải tốt, nếu không dữ liệu thử nghiệm sẽ bị ảnh hưởng.

Phương pháp thực hiện thử nghiệm ngắn mạch từng pha trên máy biến áp ba pha với nguồn điện một pha là ngắn mạch các đầu nối ba pha đi ra hạ áp của máy biến áp và thực hiện ba phép đo trên phía cao áp. Theo phương pháp nối dây quấn của máy biến áp được thử nghiệm, có thể chia thành hai trường hợp sau. , xem a, b.

một. Cuộn dây điều áp được kết nối

Phía cao áp có áp suất và đầu ra ba pha của phía không có áp suất (phía áp suất thấp) cần được nối ngắn bằng tay. Dòng điện trong cuộn dây phải gấp 2 lần dòng điện định mức và giá trị đo được có thể được chuyển đổi thành tổn thất ngắn mạch ba pha và điện áp ngắn mạch theo công thức sau:

Lưu ý: trong đó Un là điện áp định mức của phía điều áp

 

 

b. Cuộn dây điều áp được kết nối Y

     Điều áp giữa hai pha bất kỳ theo thứ tự và đồng thời, đầu ra ba pha của phía không có điều áp được nối ngắn bằng tay.

 

Lưu ý: trong đó Un là điện áp định mức của phía điều áp

 

⑷ Kiểm tra ngắn mạch ba pha

Dây như trong hình:

 

Lưu ý: Nếu ống lót ổ cắm phía cao áp hoặc trung áp được trang bị máy biến dòng điện vòng thì thứ cấp của máy biến dòng phải được ngắn mạch trước khi thử nghiệm.

Sử dụng bộ điều chỉnh điện áp ba pha làm nguồn điện thử nghiệm, nối đầu ra của bộ điều chỉnh điện áp với đầu dương của cực dòng điện của thiết bị thử nghiệm công suất; các dây dày của ba kẹp thử nghiệm được nối tương ứng với đầu âm của đầu nối dòng điện của thiết bị thử nghiệm theo màu sắc; Các dây mỏng của ba kìm thử nghiệm được nối tương ứng với các đầu nối điện áp của máy thử theo màu sắc của chúng. Sau đó kẹp ba kẹp thử nghiệm vào đầu nối phía điện áp cao của máy biến áp cần thử nghiệm. Kẹp màu vàng được nối với cột pha A, kẹp màu xanh lá cây được nối với cột pha B và kẹp màu đỏ được nối với cột pha C. Sau đó dùng dây ngắn mạch đặc biệt để nối ngắn mạch ba đầu dây phía hạ áp. Lưu ý rằng ngắn mạch phải được kết nối tốt, nếu không dữ liệu thử nghiệm sẽ bị ảnh hưởng.

 

 

⑸ Kiểm tra trở kháng thứ tự không

Trở kháng được biểu thị bằng điện áp thứ tự không và dòng điện thứ tự không của máy biến áp được gọi là trở kháng thứ tự không. Khi hệ thống hoạt động không đối xứng, dòng điện thứ tự không sẽ được tạo ra. Kích thước của nó không chỉ liên quan đến cách kết nối các cuộn dây mà còn liên quan đến cấu trúc lõi.

Đối với máy biến áp đo trở kháng thứ tự không, dây như trong hình:

 

Sử dụng bộ điều chỉnh điện áp một pha làm nguồn cung cấp thử nghiệm, kết nối một đầu ra của bộ điều chỉnh điện áp với đầu dương của cực dòng điện pha A của thiết bị thử nghiệm tổn thất và đầu ra kia với đầu âm của C- đầu cuối dòng pha của máy thử; thử nghiệm màu vàng Dây dày của kẹp được nối với đầu âm của đầu nối dòng điện pha A của máy thử, và dây thử nghiệm điện áp được nối với đầu nối điện áp pha A; dây dày của kẹp thử nghiệm màu đỏ được nối với đầu âm của cực dòng pha C của máy thử (nghĩa là với bộ điều chỉnh điện áp. Các đầu ra được kết nối với nhau), và dây mỏng được nối với pha B. đầu nối điện áp của máy thử. Sau đó, ngắn mạch các đầu nối pha A, B và C của phương pháp đấu dây phía Y của máy biến áp được thử nghiệm với nhau và nối kẹp thử nghiệm màu vàng; đầu nối pha 0 được nối với kẹp thử nghiệm màu đỏ. Lưu ý là phải rút ngắn tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến dữ liệu thử nghiệm.Các bước kiểm tra

1) Máy biến áp đo lường điện 3 pha không tải, các bước kiểm tra tổn thất có tải

A. Đặt các thông số kiểm tra trước;

B. Nối các dây thử nghiệm theo sơ đồ thử nghiệm ngắn mạch ba pha;

C. Tiến hành thử nghiệm ngắn mạch ba pha và khóa dữ liệu thử nghiệm;

D. Nối các dây thử nghiệm theo sơ đồ thử nghiệm không tải ba pha;

E. Tiến hành thử nghiệm không tải ba pha và khóa dữ liệu thử nghiệm;

F. Vào màn hình kết quả thử nghiệm để xem tất cả dữ liệu;

G. Lưu giữ hồ sơ kiểm tra.

2) Máy biến áp đo lường điện một pha không tải, các bước kiểm tra tổn thất có tải

A. Đặt các thông số kiểm tra trước;

B. Nối dây thử nghiệm theo sơ đồ thử nghiệm ngắn mạch một pha;

C. Tiến hành thử nghiệm ngắn mạch một pha;

D. Ghi lại kết quả kiểm tra thử nghiệm đoản mạch

E. Nối dây thử nghiệm theo sơ đồ thử nghiệm không tải một pha;

F. Tiến hành thử không tải một pha;

G. Ghi lại kết quả thử nghiệm của thử nghiệm không tải

Các biện pháp phòng ngừa

1. Đảm bảo không chạm vào các bộ phận kim loại của dây dẫn thử nghiệm trong quá trình đo để tránh bị điện giật.

    2. Hệ thống dây đo lường phải được vận hành theo đúng hướng dẫn, nếu không hậu quả sẽ do bạn tự chịu rủi ro.

    3. Trước khi kiểm tra, hãy nhớ kiểm tra cẩn thận xem các thông số cài đặt có chính xác hay không.

    4. Tốt nhất nên sử dụng ổ cắm điện có dây nối đất.

    5. Không thể hoạt động dưới giới hạn điện áp và dòng điện vượt quá giới hạn.

    6. Trong quá trình thử nghiệm ngắn mạch, ngắn mạch phía không áp phải tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

    7. Trong quá trình thử nghiệm ngắn mạch, nếu ống lót ổ cắm phía cao áp hoặc trung áp được trang bị máy biến dòng hình xuyến thì thứ cấp của máy biến dòng phải được ngắn mạch trước khi thử nghiệm.

8. Công việc nối dây thử nghiệm phải được thực hiện trong điều kiện mạch điện thử nghiệm được nối đất để tránh bị điện giật do điện áp cảm ứng. Tất cả các quần ngắn, dây nối đất và dây dẫn phải có tiết diện thích hợp và phải được nối chắc chắn. Việc tổ chức thử nghiệm phải chặt chẽ và thông tin liên lạc phải thông suốt để đảm bảo tiến độ an toàn và suôn sẻ của công việc thử nghiệm.

Giới thiệu dụng cụ:

Máy đo đặc tính không tải máy biến áp là một thiết bị có độ chính xác cao được công ty chúng tôi đặc biệt chế tạo và phát triển để đo các thông số không tải của máy biến áp, các thông số tải và các thông số trở kháng thứ tự không. Nó có thể đo chính xác một loạt các thông số như dòng điện không tải, tổn thất không tải, tổn thất ngắn mạch, điện áp trở kháng, hàm lượng sóng hài, tỷ lệ biến dạng của các máy biến áp khác nhau. Máy có ưu điểm là kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, độ chính xác đo cao, độ ổn định tốt, dễ vận hành, dễ học, ... Có thể thay thế hoàn toàn phương pháp đo tổn thất và công suất máy biến áp trước đây bằng phương pháp nhiều đồng hồ, đơn giản. hệ thống dây điện, kiểm tra và ghi âm thuận tiện, và cải thiện đáng kể hiệu quả công việc. Nó sử dụng màn hình LCD màu thực đồ họa màn hình lớn làm cửa sổ hiển thị, thao tác menu đồ họa và được trang bị lời nhắc ký tự Trung Quốc, giao diện hiển thị tích hợp nhiều tham số trên một màn hình, giao diện đối thoại giữa người và máy thân thiện, dễ sử dụng và nhanh chóng, và là một sự lựa chọn tuyệt vời cho người dùng thành thạo ở mọi cấp độ. Sản phẩm được ưu tiên.

Tính năng của công cụ:

1. Nó có thể đo dòng điện không tải, tổn thất không tải, điện áp trở kháng, tổn thất có tải và trở kháng thứ tự không của nhiều loại máy biến áp khác nhau.

2. Có thể tự động thực hiện hiệu chỉnh méo dạng sóng, hiệu chỉnh nhiệt độ (cung cấp hiệu chỉnh nhiệt độ đơn giản và hiệu chỉnh tổn hao bổ sung tương ứng), hiệu chỉnh điện áp (thử nghiệm không tải dưới điện áp không định mức), hiệu chỉnh dòng điện (đoản mạch trong điều kiện dòng điện không định mức) ), rất thích hợp cho các tổ máy không có điều kiện thử nghiệm ngắn mạch đối với máy biến áp có công suất lớn hơn một chút.

3. Nó có thể đo điện áp ba pha, dòng điện ba pha, điện áp trung bình, dòng điện trung bình, công suất hoạt động hai pha (vì phương pháp đồng hồ đo hai công suất được áp dụng, chỉ công suất của hai pha A và C được hiển thị ở đây ), và tổng công suất. 4, Nó có thể đo nội dung hài 2-42 của điện áp và dòng điện mỗi pha và tổng tỷ lệ méo (méo hài) của mỗi tín hiệu.

5. Nó có thể hiển thị dạng sóng thời gian thực của từng pha và dòng điện, đồng thời hiển thị trực quan sự biến dạng của dạng sóng.

6. Giới hạn chiều rộng vòng lặp điện áp: điện áp có thể được đo lên đến 750V và độ chính xác có thể được đảm bảo mà không cần chuyển đổi bánh răng. Bản thân thiết bị sẽ không bị hỏng do chọn sai thiết bị điện áp.

7. Màn hình lớn, menu ký tự Trung Quốc đầy đủ và lời nhắc thao tác nhận ra cuộc đối thoại thân thiện giữa người và máy, các nút cao su dẫn điện giúp thao tác dễ dàng hơn và màn hình LCD màu trung thực có độ sáng cao có thể thích ứng với mùa đông và mùa hè.

 8. Người dùng có thể in dữ liệu thử nghiệm thông qua máy in vi mô bất kỳ lúc nào.

9. Tất cả các kết quả kiểm tra có thể được lưu dưới dạng hồ sơ để tham khảo sau này.

10. Đồng hồ thực tích hợp có thể hiển thị ngày và giờ hiện tại theo thời gian thực, và thời gian thử nghiệm có thể được lưu trữ cùng lúc khi hồ sơ được lưu trữ.


Thông số thiết bị: 

1. Đặc điểm đầu vào

  Dải đo điện áp: giới hạn rộng 0 ~ 750V.

  Phạm vi đo hiện tại: 0 ~ 5 ~ 100A, tất cả các phạm vi bên trong được tự động chuyển đổi.

2. Độ chính xác

  Điện áp: ± 0,2%

  Hiện tại: ± 0,2% phạm vi

 Công suất: ± 0,5% (CosΦ>0,1), ± 1,0% (0,05<CosΦ<0,1)

3. Nhiệt độ làm việc

  Nhiệt độ làm việc: -10 ℃ ~ + 40 ℃

4. Sức mạnh làm việc

Công suất làm việc: AC 160V ~ 265V

5. Cách nhiệt

   (1) Điện trở cách điện của các cực đầu vào điện áp và dòng điện vào khung máy lớn hơn hoặc bằng 100MΩ.

   (2) Tần số nguồn giữa đầu vào của nguồn điện làm việc và vỏ là 2KV (giá trị hiệu dụng) và thí nghiệm kéo dài trong 1 phút.

6. Khối lượng: 32cm × 24cm × 13cm

7. Trọng lượng: 3Kg

Hình ảnh cụ:

 

 


Thông tin cơ bản
 • năm thành lập
  --
 • Loại hình kinh doanh
  --
 • Quốc gia / Vùng
  --
 • Công nghiệp chính
  --
 • sản phẩm chính
  --
 • Người hợp pháp doanh nghiệp
  --
 • Tổng số nhân viên
  --
 • Giá trị đầu ra hàng năm
  --
 • Thị trường xuất khẩu
  --
 • Khách hàng hợp tác
  --

TIẾP XÚC CHÚNG TA

Tận dụng kiến ​​thức và kinh nghiệm vô song của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ tùy chỉnh tốt nhất.

 • Điện thoại:
  +86 133-0258-2120
 • Điện thoại:
  +86 750-887-3161
 • Số fax:
  +86 750-887-3199
Thêm một bình luận

LẠIĐÃ KHEN THƯỞNG

Chúng đều được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhất. Sản phẩm của chúng tôi đã nhận được sự ưa chuộng từ thị trường trong và ngoài nước.

Chat
Now

Gửi yêu cầu của bạn

Chọn một ngôn ngữ khác
English
Tiếng Việt
Türkçe
ภาษาไทย
русский
Português
한국어
日本語
italiano
français
Español
Deutsch
العربية
Српски
Af Soomaali
Sundanese
Українська
Xhosa
Pilipino
Zulu
O'zbek
Shqip
Slovenščina
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt